Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor Martabakker persoonsgegevens verwerkt, zoals

 • bezoekers van onze website;
 • vrijwilligers van Martabakker;
 • klanten van Martabakker;
 • ontvangers van mailings;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met Martabakker communiceren. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Martabakker?

Martabakker verwerkt persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, zoals uw telefoonnummer of (e-mail)adres, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bestellingen via onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Door u aan Martabakker verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens uw bestelling via onze website;
 • persoonsgegevens die u aan Martabakker verstrekt in het kader van events of mailings.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

 • gegevens aangaande uw bezoek aan onze website;
 • gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
 • uw surfgedrag en interesses.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn en Facebook.
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,
 • overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben door uw levering van goederen of diensten aan ons bedrijf.

Waarom verwerkt Martabakker uw persoonsgegevens?

Martabakker gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het leveren van goederen en diensten door Martabakker aan u;
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;
 • het onderhouden van contact en het communiceren met u;
 • marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
 • voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.

 

De beveiliging van uw gegevens.

Martabakker neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Personen die namens Martabakker toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Martabakker hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@martabakker.nl contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden.

In bepaalde gevallen kan het voor Martabakker noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

 • derden die van belang zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Martabakker is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Martabakker en dus op verzoek en conform instructie van Martabakker handelt, sluit Martabakker met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Martabakker baseert Martabakker zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of, wanneer u geen cliënt bent, het ontvangen van commerciële communicatie.

Ten slotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Martabakker, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor cliënten en actieve contacten van Martabakker. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen.

Martabakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang Martabakker dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten.

U kunt Martabakker verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten of uitnodigingen meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@martabakker.nl

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Martabakker zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookies.

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Martabakker gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie kan worden meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van Martabakker. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.

Gebruik van Google Analytics.

Martabakker maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Martabakker. Martabakker heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU – US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy

Statement aan veranderingen onderhevig.

Martabakker behoudt zich het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal Martabakker dit onder uw aandacht brengen. Niets in deze Privacy Statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Martabakker en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Klachtenregeling.

Bij Martabakker hechten we veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten en aan de tevredenheid van onze cliënten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, meld het ons dan. We zullen er alles aan doen om een bevredigende en passende oplossing te vinden.

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Martabakker in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

0